Cổ phần là gì? Cổ phần trong công ty có những loại nào?

Danh mục: Doanh Nghiệp

Một trong những thuật ngữ quan trọng đối với các doanh nghiệp, công ty chính là cổ phần. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu cổ phần là gì, cổ phần có tất cả bao nhiêu loại cũng như cách phân biệt cổ phần cổ đông và cổ phần ưu đãi. Trong bài viết dưới đây, Thuế Quang Huy sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ những thông tin quan trọng cần biết liên quan đến cổ phần.

cổ phần là gì

Thông tin cần biết về các loại cổ phần

1. Cổ phần là gì? 

Định nghĩa về cổ phần không được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2020, nhưng lại được quy định rõ ràng trong phần vốn điều lệ của công ty cổ phần, theo điểm a khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020: “Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần”

Căn cứ vào quy định trên trong Luật Doanh nghiệp 2020, có thể hiểu khái niệm cổ phần như sau:

 • Cổ phần là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ doanh nghiệp thành các phần bằng nhau
 • Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách cổ đông của công ty cổ phần, tạo cho người sở hữu các quyền và nghĩa vụ pháp lý.
khái niệm cổ phần trong công ty

Định nghĩa cổ phần là gì?

2. Cổ phần trong công ty bao gồm mấy loại?

Cổ phần trong công ty được chia thành 2 loại là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Trong đó, cổ phần phổ thông bắt buộc phải có trong công ty cổ phần, còn cổ phần ưu đãi có thể có hoặc không. Cụ thể:

2.1 Cổ phần phổ thông 

Khái niệm: 

Không có khái niệm rõ ràng về cổ phần phổ thông. Tuy nhiên, có thể coi cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần theo quy định.

Chủ sở hữu: 

 • Cá nhân hoặc tổ chức có thể sở hữu cổ phần phổ thông.
 • Cổ đông sáng lập công ty phải cùng nhau đăng ký mua tối thiểu 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Chuyển đổi: 

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

Chuyển nhượng cổ phần: 

Cổ đông phổ thông tự do có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho đối tượng khác, trừ một số trường hợp được quy định.

Quyền cổ đông:

 • Mức cổ tức được nhận theo quy định của đại hội đồng cổ đông.
 • Có quyền yêu cầu chỉnh sửa trong trường hợp thông tin không chính xác.
 • Có quyền ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu.
 • Được phép xem xét, tra cứu và trích lục thông tin danh sách cổ đông có quyền biểu quyết.
 • Trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản sẽ được nhận một phần tài sản theo quy định.
 • Được phép xem xét, tra cứu, trích lục và sao chụp điều lệ công ty, biên bản họp đại hội đồng cổ đông và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông.
 • Cổ đông phổ thông được quyền tham gia họp đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết theo quy định.

Lưu ý: Các quyền trên đây là quyền chung của cổ đông phổ thông. Bên cạnh đó, tùy vào tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sẽ có thêm một số quyền khác theo quy định.

cổ phần phổ thông

Thông tin cần biết về cổ phần phổ thông

2.2 Cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi chia ra làm 4 loai, bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác theo quy định của Điều lệ Công ty. Trong đó:

2.2.1 Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Khái niệm: 

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết là loại cổ phần phổ thông, có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông khác. Số phiếu này được quy định bởi điều lệ công ty.
 • Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập doanh nghiệp kéo dài 3 năm, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp.

Chủ sở hữu: 

Là cổ đông sáng lập hoặc tổ chức do Chính phủ ủy quyền.

Chuyển đổi: 

Cổ phần ưu đãi biểu quyết có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Chuyển nhượng cổ phần:

Chủ sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được phép chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Quyền cổ đông:

 • Được quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông với số phiếu theo luật định.
 • Các quyền khác giống với cổ đông phổ thông, trừ một số trường hợp theo luật định.

2.2.2 Cổ phần ưu đãi cổ tức 

Khái niệm:

Cổ phần ưu đãi cổ tức là loại cổ phần được trả mức tổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hay mức ổn định.

Chủ sở hữu: 

Được quy định trong điều lệ công ty hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Chuyển đổi:

Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Chuyển nhượng cổ phần:

Có thể chuyển nhượng cổ phần nhưng đối tượng mua cổ phần phải đúng theo điều lệ của công ty hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Quyền cổ đông:

 • Mức cổ tức nhận được theo luật định.
 • Các quyền khác giống với cổ đông phổ thông, trừ một số trường hợp theo luật định.
 • Trường hợp công ty thanh toán hết các khoản nợ, giải thể hoặc phá sản, cổ đông sẽ được nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty.
 • Chủ sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không được quyền biểu quyết hay tham gia buổi họp đại hội đồng cổ đông, không được đề cử người vào ban kiểm soát hoặc hội đồng quản trị, trừ các trường hợp theo luật định.

2.2.3 Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Khái niệm: 

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là loại cổ phần được doanh nghiệp hoàn lại vốn góp theo những quy định ghi tại cổ phiếu của phần ưu đãi hoàn lại, theo điều lệ của công ty hoặc yêu cầu của chủ sở hữu.

Chủ sở hữu: 

Được quy định trong điều lệ công ty hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Chuyển đổi: 

Cổ phần ưu đãi hoàn lại có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Chuyển nhượng cổ phần: 

Có thể chuyển nhượng cổ phần trong trường hợp người mua được quy định bởi điều lệ công ty hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Quyền cổ đông: 

 • Quyền cổ đông tương tự với cổ phần phổ thông, trừ các trường hợp theo luật định.
 • Chủ sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không được quyền biểu quyết, tham gia buổi họp đại hội đồng cổ đông hay đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát, trừ các trường hợp theo luật định.

Lưu ý: Các loại cổ phần ưu đãi khác sẽ được quy định theo điều lệ của công ty và pháp luật liên quan đến chứng khoán.

cổ phần ưu đãi là gì

Thông tin cần biết về cổ phần ưu đãi

3. Những câu hỏi thường gặp 

3.1 Cổ phần có nghĩa là gì?

Vốn điều lệ chia ra thành các phần bằng nhau, một phần trong số đó là cổ phần. Có thể hiểu cổ phần là đơn vị nhỏ nhất được chia ra từ vốn điều lệ.

3.2 Cổ phần gồm bao nhiêu loại?

Cổ phần được chia ra là 2 loại chính, bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

3.3 Cổ phần phổ thông có nghĩa là gì?

Không có định nghĩa rõ ràng về cổ phần phổ thông. Nhưng có thể hiểu đơn giản đây là loại cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần.

3.4 Cổ phần ưu đãi bao gồm những loại nào?

Cổ phần ưu đãi gồm 4 loại tất cả: Cổ phần ưu đãi cổ tức; cổ phần ưu đãi hoàn lại; cổ phần ưu đãi biểu quyết; cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại điều lệ công ty và pháp luật liên quan đến chứng khoán.

3.5 Cổ phần khác gì so với cổ phiếu?

Cổ phần là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ trong công ty cổ phần. Cổ phiếu là chứng chỉ được phát hành bởi công ty cổ phần hoặc là bút toán ghi sổ, nhằm xác định quyền sở hữu của một hay nhiều cổ phần trong công ty đó.

3.6 Loại cổ phần nào bắt buộc phải có trong công ty cổ phần?

Công ty cổ phần bắt buộc phải có loại cổ phần phổ thông. Cổ phần ưu đãi có thể có hoặc không.

3.7 Phân biệt cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi?

 • Cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần. Cổ phần ưu đãi có thể có hoặc không.
 • Cổ phần phổ thông không thể chuyển thành cổ phần ưu đãi. Trong khi đó, cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông.
 • Cổ đông phổ thông có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ một số trường hợp theo quy định. Ngược lại, chủ sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được phép chuyển nhượng, trừ trường hợp là bản án, quyết định của Tòa án hoặc thừa kế, các loại cổ phần ưu đãi còn lại có thể chuyển nhượng được nhưng người có quyền mua phải được quy định trong điều lệ công ty hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.
thắc mắc về cổ phần

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến cổ phần

Trên đây là tất cả những thông tin trả lời cho câu hỏi cổ phần là gì mà Thuế Quang Huy đã tổng hợp được. Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn thêm nhiều kiến thức hữu ích. Và nếu còn bất cứ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với Thuế Quang Huy qua thông tin dưới đây để được tư vấn và giải đáp đầy đủ.

Đánh giá bài viết
avatar

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là CEO của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế, ông Tuấn là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về kế toán - thuế, tài chính.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận