Thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Cùng với sự tăng cao về nhu cầu sử dụng bảo hiểm của người dân, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này cũng ngày càng trở nên phổ biến. Kinh doanh bảo hiểm là một ngành nghề đặc thù, được xếp vào các loại hình kinh doanh có điều kiện. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Quang Huy tìm hiểu ngay các thông tin về điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, cũng như thời gian và chi phí của dịch dịch vụ thành lập công ty bảo hiểm tại Quang Huy.

I. Cơ sở pháp lý về việc thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

II. Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Để thành lập được doanh nghiệp bảo hiểm, công ty cần phải đáp ứng đủ điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp. Dưới đây là những điều kiện thành lập công ty bảo hiểm cơ bản nhất mà các công ty cần phải đáp ứng để được cấp giấy phép, dựa theo luật Kinh doanh bảo hiểm, được quy định cụ thể tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và Nghị định số 151/2018/NĐ-CP:

Điều 6. Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn:
Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

b) Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;

c) Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;

d) Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp;

đ) Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải bảo đảm duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Điều 7. Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

1. Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm:

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 6 Nghị định này, thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm phải là tổ chức và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đối với tổ chức nước ngoài:

– Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam;

– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam;

– Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;

– Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

b) Đối với tổ chức Việt Nam:

– Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm;

– Có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

2. Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm:

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 6 Nghị định này, công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến thành lập phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này và 02 cổ đông này phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 20% số cổ phần của công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến được thành lập;

b) Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của công ty cổ phần bảo hiểm.

Các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức và cá nhân tham gia góp vốn phải đảm bảo được các điều kiện sau:

 • Vốn phải được góp bằng tiền mặt, không được sử dụng vốn vay hay vốn ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân khác để tham gia góp vốn
 • Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn từ 10% số vốn điều lệ trở lên thì phải hoạt động kinh doanh có lãi trong thời gian 3 năm liền kề trước khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép
 • Nếu tổ chức tham gia góp vốn trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu về vốn pháp định thì vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu phải bằng số vốn dự kiến góp

Lưu ý: Trong trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, công ty tài chính hay công ty chứng khoán thì cần phải đáp ứng được các yêu cầu an toàn về tài chính, đồng thời được cho phép tham gia góp vốn bởi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành hiện nay.

Các công ty bảo hiểm muốn xin cấp Giấy phép thì phải có hồ sơ đề nghị đúng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Bên cạnh đó, các công ty còn phải đáp ứng được những yêu cầu dưới đây về vốn pháp định nếu muốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm:

Trong trường hợp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ:

 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe (không bao gồm loại hình bảo hiểm hàng không hay bảo hiểm vệ tinh): 300 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 350 tỷ VNĐ 
 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ VNĐ

Với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ:

 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe (không bao gồm bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí): 600 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ VNĐ 
 • Kinh doanh bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hưu trí: 1000 tỷ VNĐ 

Mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe là 300 tỷ VNĐ. 

Mức vốn pháp định đối với chi nhánh nước ngoài:

 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe (không bao gồm bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh): 200 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe (không bao gồm bảo hiểm vệ tinh): 250 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh cả bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ VNĐ 

Mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp tái bảo hiểm:

 • Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ VNĐ 
 • Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ VNĐ 
 • Kinh doanh cả tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 1000 tỷ VNĐ 

Mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm:

 • Trường hợp kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm: 4 tỷ VNĐ
 • Trường hợp kinh doanh cả hai loại hình môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm: 8 tỷ VNĐ 
điều kiện thành lập công ty bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm là gì?

Ngoài ra, cần lưu ý rằng mỗi loại hình doanh nghiệp thì sẽ có thêm các điều kiện riêng. Các điều kiện này sẽ được Quang Huy tư vấn cụ thể khi bạn lựa chọn sử dụng dịch vụ thành lập công ty bảo hiểm.

III. Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Sau khi đã đủ điều kiện để thành lập công ty bảo hiểm, bạn sẽ phải thực hiện các thủ tục sau đây để nhanh chóng đưa doanh nghiệp của mình đi vào hoạt động:

1. Chuẩn bị trước khi thành lập công ty bảo hiểm

 • Tên doanh nghiệp: Điều đầu tiên cần chuẩn bị là tên công ty thành lập. Nhân viên Quang Huy sẽ giúp bạn kiểm tra xem liệu tên doanh nghiệp có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn hay không để tư vấn lựa chọn tên cho phù hợp.
 • Địa chỉ công ty: Nhân viên Quang Huy sẽ giúp bạn kiểm tra xem địa chỉ công ty đã hợp lệ hay chưa, có đủ điều kiện để đặt trụ sở chính của doanh nghiệp hay không.
 • Lĩnh vực kinh doanh: Nhân viên Quang Huy sẽ tư vấn và cung cấp danh mục các ngành nghề kinh doanh phù hợp liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Vốn điều lệ: Chủ doanh nghiệp dự kiến về mức vốn điều lệ của công ty, sau đó nhân viên Quang Huy sẽ tư vấn về mức vốn điều lệ phù hợp và tỷ lệ góp vốn của các thành viên cho công ty.
 • Thông tin về thành viên/cổ đông và người đại diện theo pháp luật của công ty: Công ty bảo hiểm cần phải  cung cấp thông tin thành viên/cổ đông và giám đốc hoặc tổng giám đốc điều hành hoạt động của công ty.
 • Chuẩn bị CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cần chuẩn bị bản sao có công chứng có thời hạn không quá 6 tháng, nhân viên Quang Huy sẽ hỗ trợ công chứng miễn phí cho bạn.
điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Các thủ tục cần thực hiện khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm?

2. Chi phí và thời gian thực hiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Chi phí thành lập công ty bảo hiểm

Chỉ với 980.000 đồng, nhân viên Quang Huy sẽ thay bạn hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm. Cụ thể:

Danh mục chi phí thành lập 

doanh nghiệp bảo hiểm

Tổng chi phí 

(VNĐ)

Phí dịch vụ thành lập công ty của Quang Huy250.000
Lệ phí nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư100.000
Lệ phí khắc dấu công ty450.000
Lệ phí ủy quyền cho Nhân viên Quang Huy nộp hồ sơ đăng ký thành lập và nhận giấy phép kinh doanh180.000
Tổng chi phí980.000 

(Không phát sinh phụ phí)

091737518       Tư vấn zalo

Thời gian thành lập công ty bảo hiểm

Thời gian thành lập doanh nghiệp bảo hiểm từ 03-04 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Cụ thể:

NgàyCông Việc
01 NgàyNhân viên Quang Huy tư vấn các thông tin cần thiết, tiến hành soạn thảo hồ sơ, gặp khách hàng ký và đại diện nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư
03 NgàyThời gian để Sở Kế hoạch và Đầu tư xét duyệt hồ sơ, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Nếu khách hàng cần làm giấy phép kinh doanh gấp, Quang Huy sẽ hỗ trợ hoàn thành nhanh chóng chỉ trong 1 ngày làm việc là bạn đã có thể nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và con dấu.

091737518       Xem bảng giá

3. Những công việc Quang Huy sẽ thay bạn hoàn thành bảo hiểm

Dưới đây là những công việc mà Quang Huy sẽ thay bạn hoàn thành khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm:

 • Bước 1: Hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty bảo hiểm

Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin được khách hàng cung cấp, nhân viên Quang Huy sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ đầy đủ để gửi cho khách hàng ký tên chỉ trong 1 ngày làm việc.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp lên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

Nhân viên Quang Huy sẽ đại diện cho doanh nghiệp để gửi hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thời gian để Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và xử lý là 3 ngày.

 • Bước 3: Đại diện nhận giấy phép đăng ký doanh nghiệp

Nhân viên Quang Huy sẽ thay mặt khách hàng trực tiếp đi nhận giấy phép đăng ký sau khi hồ sơ được thông qua.

 • Bước 4: Công bố nội dung đăng ký thành lập công ty bảo hiểm: 

Nhân viên Quang Huy sẽ thay mặt công ty thông báo về nội dung đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian để được Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố là 30 ngày kể từ khi nhận được Giấy phép đăng ký kinh doanh.

 • Bước 5: Làm con dấu cho doanh nghiệp bảo hiểm

Nhân viên Quang Huy sẽ thay mặt doanh nghiệp khắc dấu và bàn giao trực tiếp cho khách hàng.

 • Bước 6: Bàn giao hồ sơ cho doanh nghiệp: 

Sau khi đã nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và con dấu, nhân viên Quang Huy sẽ bàn giao lại hồ sơ cho doanh nghiệp tại địa chỉ theo yêu cầu.

 • Bước 7: Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi doanh nghiệp được thành lập:

Các thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập công ty vô cùng quan trọng. Nếu không làm hoặc làm thiếu thủ tục thì rất có thể sẽ vi phạm vào luật quản lý thuế và chịu các rủi ro không mong muốn.

điều kiện thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ

Những công việc Quang Huy sẽ thay bạn hoàn thành.

4. Những thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Sau khi đã được cấp giấy phép thành lập công ty bảo hiểm, dưới đây là những thủ tục cần phải thực hiện đúng thời hạn:

 • Tiến hành treo bảng hiệu: Doanh nghiệp cần đặt làm bảng hiệu cho công ty bảo hiểm. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tránh bị cơ quan thuế kiểm tra và xử phạt. Chi phí cho việc đặt bảng hiệu bằng mica, khổ 25x35cm là 200.000 đồng
 • Đăng ký mua chữ ký số: Các doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc phải mua các thiết bị chữ ký số để có thể báo cáo thuế điện tử, tiến hành kê khai và nộp thuế, xuất hóa đơn, kê khai bảo hiểm xã hội, các thủ tục kê khai hải quan và các giao dịch điện tử khác
 • Mở tài khoản ngân hàng: Doanh nghiệp bảo hiểm sau khi được thành lập bắt buộc phải mở tài khoản kinh doanh. Quang Huy sẽ hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục này khi sử dụng gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Xây dựng các nội quy trong công ty và đăng ký thang bảng lương: Doanh nghiệp sau khi được thành lập cũng cần phải lập danh sách các quy định trong công ty và đăng ký thang bảng lương cụ thể.
quyết định thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Những thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm.

IV. Tại sao chọn dịch vụ tại Quang Huy?

Khi lựa chọn dịch vụ thành lập công ty bảo hiểm tại Quang Huy, dưới đây là những lợi ích mà bạn sẽ nhận được:

 • Được tư vấn miễn phí bởi đội ngũ nhân viên giàu chuyên môn. Sẵn sàng giải đáp tất cả các thắc mắc của khách hàng liên quan đến thông tin dịch vụ tư vấn doanh nghiệp TPHCM.
 • Tư vấn đầy đủ các thông tin về thủ tục cần thiết khi thành lập hồ sơ cũng như các lĩnh vực kinh doanh.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các loại giấy tờ cần thiết.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và trực tiếp nhận kết quả từ Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Tư vấn và hỗ trợ tất cả các vấn đề trong quá trình thành lập doanh nghiệp
 • Chi phí cạnh tranh và ưu đãi nhất trên thị trường hiện nay, chỉ 980.000VNĐ cho dịch vụ trọn gói, trong đó 550.000VNĐ là chi phí bắt buộc cho nhà nước.
điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ tại Quang Huy?

V. Những câu hỏi thường gặp

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, Quang Huy còn nhận được những câu hỏi sau đây về vấn đề thành lập doanh nghiệp:

Mức vốn điều lệ cần đáp ứng là bao nhiêu? 

Mức vốn điều lệ cần đáp ứng sau khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm không được thấp hơn mức vốn pháp định trong pháp luật, mà cụ thể là không được thấp hơn 300 tỷ đồng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và 600 tỉ đồng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Cần đóng những loại thuế nào sau khi thành lập công ty bảo hiểm? 

 • Lệ phí môn bài
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế thu nhập của doanh nghiệp
 • Thuế sử dụng đất

Quang Huy có dịch vụ tư vấn thành lập công ty bảo hiểm hay không? 

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp, Quang Huy có đầy đủ các dịch vụ tư vấn pháp lý cho khách hàng. Trong đó, có dịch vụ tư vấn thành lập công ty bảo hiểm, với các ưu điểm trọn gói, chi phí rẻ và uy tín cho khách hàng. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ ngay với Quang Huy.

avatar

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là CEO của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế, ông Tuấn là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về kế toán - thuế, tài chính.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  No comments


   We are sorry. Comments are closed.