Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam

Đăng ngày: 05/10/2022 Lượt xem: 17

Doanh nghiệp trong khu chế xuất là loại hình doanh nghiệp được hưởng một số điều kiện và ưu đãi riêng. Tuy vậy, thành lập doanh nghiệp chế xuất không đơn giản như các loại hình thông thường khác. Để nắm rõ các quy định của pháp luật về điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất, Thuế Quang Huy xin được chia sẻ những thông tin cụ thể qua bài viết dưới đây.

1. Thế nào là doanh nghiệp chế xuất?

Doanh nghiệp chế xuất không phải là có ngành nghề chế xuất mà đơn giản doanh nghiệp chế xuất là những doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Định nghĩa về doanh nghiệp chế xuất

Doanh nghiệp chế xuất.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 21 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, doanh nghiệp chế xuất là các doanh nghiệp hoạt động chế xuất trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất.

2. Điều kiện để thành lập doanh nghiệp chế xuất

Nghị định 35/2022/NĐ-CP có quy định cụ thể về điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất như sau:

 • Doanh nghiệp chế xuất phải được ngăn cách bằng hệ thống hàng rào, lối đi riêng.
 • Đảm bảo điều kiện kiểm tra giám sát của hải quan và các cơ quan chức năng.

Có hệ thống camera quan sát ở tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ), dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan và được lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất tối thiểu 12 tháng.

điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp chế xuất.

Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì mới được chấp thuận thành lập doanh nghiệp chế xuất.

3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Điều 32 Luật Đầu tư 2020 đối với các dự án sau đây:

 • Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển, khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020:

Hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư;
 • bản đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao tài liệu chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư;
 • Bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Bản giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất.

Bước 3: Thành lập doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp chế xuất. Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông hay thành viên công ty.
 • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Các văn bản chứng minh đủ điều kiện sản xuất hàng hóa, sản phẩm kinh tế.

Bước 4: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong vòng 30 ngày phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm:

 • Ngành, nghề kinh doanh.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Bước 5: Khắc dấu của doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp phải tiến hành khắc dấu. Hình thức con dấu do doanh nghiệp quyết định và đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép.

4. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp chế xuất

thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 39 Luật đầu tư quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp chế xuất như sau:

“Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này”

Như vậy, Ban quản lý khu chế xuất là cơ quan có thẩm quyền đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

“Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này”

Như vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có thẩm quyền đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp.

5. Doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi gì?

Thành lập doanh nghiệp chế xuất được hưởng những ưu đãi sau:

 • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp chế xuất được hưởng thuế suất ưu đãi 17% trong vòng 10 năm (đối với các dự án đầu tư mới tại địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn (tại Phục lục II Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Theo Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC thì đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới, doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế 02 năm đầu tiên. Và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo.

Ưu đãi khi thành lập doanh nghiệp chế xuất

Doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi gì?

 • Ưu đãi tiền sử dụng đất

Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP. Thì dự án đầu tư của Doanh nghiệp chế xuất được miễn tiền thuê đất 07 năm.

 • Ưu đãi thuế xuất nhập khẩu

Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì quan hệ mua bán giữa khu chế xuất với nước ngoài sẽ không phải chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, các doanh nghiệp chế xuất còn có thể được hưởng các ưu đãi tùy theo chính sách riêng của mỗi tỉnh, thành phố.

Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thì không phải là đối tượng chịu thuế.

Doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu phi thuế quan sẽ không phải chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp trên.

 • Ưu đãi thuế giá trị gia tăng

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì doanh nghiệp chế xuất sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

6. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp chế xuất của Thuế Quang Huy

Thuế Quang Huy với kinh nghiệm lâu năm về các thủ tục pháp lý và đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm. Chúng tôi tự tin đáp ứng mọi nhu cầu của quý Doanh nghiệp về trình tự, thủ tục, chi phí thành lập doanh nghiệp chế xuất với chi phí tốt nhất có thể.

dịch vụ thành lập doanh nghiệp chế xuất

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp chế xuất của Thuế Quang Huy.

Những khác biệt khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Thuế Quang Huy:

 • Tư vấn chi tiết về Tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ, hồ sơ và các thủ tục cần thiết…
 • Cam kết không phát sinh phí.
 • Thời gian tiến hành và hoàn tất việc thành lập công ty chỉ từ 3-5 ngày.
 • Khách hàng không tốn thời gian và chi phí đi lại cho việc công chứng, lên Sở kế hoạch & đầu tư.
 • Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng.
 • Đặc biệt, Thuế Quang Huy là công ty cung cấp dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp sẽ miễn phí sử dụng dịch vụ kế toán thuế cho khách hàng 2 tháng.
 • Cung cấp nhiều gói dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty với mức giá linh hoạt và đa dạng phù hợp với nhu cầu của quý công ty.
 • Hỗ trợ dịch vụ tất cả các tỉnh trên cả nước.

7. Một số lưu ý khi thành lập doanh nghiệp chế xuất

Lưu ý về loại hình của công ty chế xuất

Tùy vào mục đích để thành lập doanh nghiệp chế xuất theo loại hình phù hợp. Mỗi loại hình sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, nhà đầu tư nên linh động lựa chọn để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình.

Một số loại hình công ty phổ biến hiện nay gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, doanh nghiệp  tư nhân, công ty cổ phần…

Tuy vậy, nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp chế xuất thì không thể thành lập theo mô hình doanh nghiệp tư nhân.

lưu ý khi thành lập doanh nghiệp chế xuất

Một số lưu ý khi thành lập doanh nghiệp chế xuất.

Lưu ý về vốn cũng như kê khai vốn điều lệ của doanh nghiệp chế xuất

Khi thành lập công ty ở khu chế xuất, doanh nghiệp cần lưu ý là phải chuẩn bị đủ vốn tối thiểu. Vốn tối thiểu này sẽ tùy thuộc vào điều kiện tài chính hay vốn góp của từng doanh nghiệp, hơn nữa, một số trường hợp còn phụ thuộc vào quy định về vốn của từng ngành nghề.

Bên cạnh vốn tối thiểu, doanh nghiệp sẽ cần kê khai vốn điều lệ phù hợp theo khả năng hoặc quy định mỗi ngành nghề sẽ kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề không có yêu cầu về vốn thì có thể tiến hành kê khai vốn điều lệ tùy vào khả năng tài chính hay mong muốn doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề có yêu cầu về vốn, mà cụ thể là vốn pháp định thì sẽ cần đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bằng hoặc hơn với mức vốn pháp định được quy định.

Ngày càng xuất hiện nhiều khu chế xuất và khu công nghiệp, không chỉ ở những thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội…mà còn ở địa bàn tỉnh thành khác. Ta có thể thấy nhu cầu thành lập doanh nghiệp chế xuất là rất lớn. Thuế Quang Huy hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất.

Thuế Quang Huy – Chuyên dịch vụ thành lập doanh nghiệp và kế toán thuế
Address: 392 Nguyễn Thị Đặng, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Phone: 0917371518
Email: thuequanghuy2022@gmail.com
TIN: 0310872709
Website: https://thuequanghuy.com/
Google Map CID: https://www.google.com/maps?cid=8491981787229305908

Liên hệ với chúng tôi
 • Dịch vụ kế Toán thuế và cung ứng lao động Quang Huy
 • Địa chỉ: 392 Nguyễn Thị Đặng, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0917371518
 • Hotline: 0917371518
 • Email: thuequanghuy2022@gmail.com
thành lập doanh nghiệp có lợi gì

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là người sáng lập nên công ty kế toán thuế Quang Huy và cũng là một người tư vấn các giải pháp cho doanh nghiệp về thuế, kế toán, doanh nghiệp. Trong quá trình học tập và làm việc, ông không ngừng nỗ lực học hỏi kiến thức, kinh nghiệm mang đến những giải pháp tối ưu nhất cho các doanh nghiệp.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  5 1 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận