Thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn tối thiểu?

Danh mục: Doanh Nghiệp

Vốn tối thiểu để thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu là câu hỏi của rất nhiều cá nhân, thành viên đang có ý định góp vốn thành lập công ty. Thực tế, pháp luật Việt Nam không quy định mức vốn tối thiểu thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn, trừ trường hợp các ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định, ký quỹ để xin giấy phép con. Vậy cụ thể trường hợp này ra sao? Hãy cùng Thuế Quang Huy tìm hiểu chi tiết.

I. Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ công ty TNHH tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty (Công ty TNHH 1 thành viên ).  Hoặc tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên). Chủ sở hữu cũng như thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

II. Vốn thành lập công ty bao gồm những loại vốn nào?

1. Vốn điều lệ

vốn thành lập công ty tnhh

Vốn điều lệ đăng ký là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Căn cứ theo Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

2. Vốn pháp định

Hiện nay, theo Luật Doanh nghiệp 2020 hoàn toàn không có quy định về vốn pháp định. Tuy nhiên, ta có thể hiểu, vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập một doanh nghiệp hoạt động ở một lĩnh vực, ngành nghề nhất định.

Vốn pháp định do cơ quan quản lý chuyên ngành quy định và sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Một số ngành cần đáp ứng điều kiện vốn pháp định như:

 • Bán hàng đa cấp: vốn 10 tỷ trở lên.
 • Cho thuê lại lao động: Ký quỹ 02 tỷ tại ngân hàng thương mại.
 • Công ty dịch vụ kiểm toán: yêu cầu vốn tối thiểu 5 tỷ đồng.
 • Công ty môi giới chứng khoán: tối thiểu 25 tỷ đồng.

III. Quy định về vốn điều lệ công ty

1. Vốn thành lập doanh nghiệp TNHH 1 thành viên 

thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn

Là khoản vốn được doanh nghiệp tự do đăng ký.

Theo quy định về vốn thành lập doanh nghiệp được nêu tại Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020 về góp vốn thành lập công ty TNHH 1 thành viên như sau:

Điều 75. Góp vốn thành lập công ty

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

2. Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.

4. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định tại Điều này.

2. Vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên 

vốn thành lập công ty

Là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

Căn cứ theo Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên như sau:

Điều 47. Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau:

a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

b) Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

IV. Thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn? 

vốn thành lập doanh nghiệp

Bạn hoàn toàn có thể chủ động trong việc góp vốn thành lập công ty.

Nếu công ty TNHH đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường không yêu cầu mức vốn pháp định, thì theo luật không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần cần đăng ký góp vốn ở mức tương đối và phù hợp với thực tế để thuận tiện hơn cho việc kinh doanh. Vì nếu vốn điều lệ quá thấp thì khi đi giao dịch và làm việc với đối tác, các ngân hàng, thì họ thường không tin tưởng nên doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch.

Còn đối với trường hợp công ty TNHH đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định để hoạt động, thì vốn tối thiểu để thành lập công ty chính là bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó. Ngoài ra, pháp luật không quy định mức vốn tối đa để thành lập công ty TNHH, tiềm lực kinh tế của bạn càng mạnh thì bạn có thể bỏ vốn càng nhiều vào kinh doanh. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể chủ động trong việc góp vốn thành lập công ty.

V. Thuế Quang Huy cung cấp dịch vụ tư vấn về vốn để thành lập công ty TNHH

thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn

Thuế Quang Huy cung cấp dịch vụ tư vấn về vốn để thành lập công ty TNHH hàng đầu.

Pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu cần có bao nhiêu khi thành lập công ty TNHH trừ trường hợp các ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định, ký quỹ để xin giấy phép con. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp bạn vẫn phân vân chưa biết nên chuẩn bị số vốn bao nhiêu, góp vốn bao nhiêu là đủ cho một công ty TNHH thì có thể liên hệ đến với Thuế Quang Huy. Ngoài việc được tư vấn chi tiết từ A – Z về vốn tối thiểu để thành lập công ty. Quý khách hàng còn được:

 • Tư vấn về điều kiện thành lập doanh nghiệp đối với ngành nghề dự kiến kinh doanh.
 • Đặt con dấu doanh nghiệp.
 • Tư vấn mở tài khoản ngân hàng.
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty TNHH.
 • Cung cấp dịch vụ kế toán thuế, đăng ký thuế lần đầu.
 • Tư vấn tổng quan về tài chính, kế toán, thuế trong quá trình hoạt động.
 • Thực hiện thủ tục thành lập công ty và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Tư vấn hoạt động quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật,….

VI. Một số câu hỏi liên quan đến vốn tối thiểu để thành lập công ty

Thành lập công ty cần đáp ứng số vốn tối thiểu là bao nhiêu?

Thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn, hay mức vốn tối thiểu cần phải đáp ứng khi thành lập công ty sẽ phụ thuộc vào ngành nghề lĩnh vực mà doanh nghiệp dự định kinh doanh.

vốn thành lập công ty

Khách hàng nên căn cứ vào năng lực góp vốn để đưa ra mức phù hợp.

Ít vốn thì có thành lập công ty được không?

Đối với những ngành nghề kinh doanh không yêu cầu mức vốn pháp định định sẽ không cần đáp ứng số vốn cụ thể. Khách hàng nên căn cứ vào hoạt động kinh doanh thực tế, năng lực góp vốn để đưa ra mức phù hợp.

Thành lập công ty cần những loại vốn nào?

vốn thành lập công ty tnhh

Vốn thành lập doanh nghiệp gồm vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn ký quỹ.

Vốn thành lập doanh nghiệp gồm: Vốn điều lệ, vốn pháp định (đối với ngành nghề yêu cầu vốn pháp định) vốn ký quỹ tại ngân hàng, vốn tổ chức/cá nhân nước ngoài đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện nay với nhiều chính sách ưu đãi từ nhà nước thì vốn tối thiểu để thành lập công ty không phải là vấn đề quá khó khăn nữa. Điều quan trọng là bạn cần cân nhắc để đưa ra những hình thức góp vốn, số vốn phù hợp với lĩnh vực hoạt động và tài chính của bản thân. Nếu cần tư vấn vốn thành lập công ty tnhh Quý khách hàng hãy liên hệ đến Thuế Quang Huy để được tư vấn chính xác nhất.

Đánh giá bài viết
avatar

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là CEO của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế, ông Tuấn là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về kế toán - thuế, tài chính.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận